DYNASTIE, KTERÉ FORMOVALY SVĚT

Výňatek z „13 pokrevních dynastií" a protipól Boha Antikrist.
Robin de Ruiter


Jen málo lidí si uvědomuje, a má jasno v tom, jak velkou roli hraje „pokrevní sled generací" člověka ve vysokých kruzích satanismu. A právě původ, tj. „pokrevní sled generací" je mimořádně důležitý k poznání a pochopení těchto osob. Tak se např. věří, že krev uchovává okultní sílu člověka. Jestliže tedy dotyčný nemá „správnou" krev, nikdy nemůže postoupit do nejvyšších iluminátských hodností.

Sami ilumináti čerpají svou „životní mízu" ze zhruba pěti set vlivných rodin, žijících roztroušeně po celém světě. Tyto rodiny se podílejí na nejrůznějších činnostech iluminátů; jak se rozumí, vždy na různých úrovních. Mnozí z příslušných rodin, ne-li dokonce všichni, se nepochybně přiženili nebo přivdali do té či oné vůdčí iluminátské dynastie.

Podíváme-li se podrobněji na „pokrevní sled generací" vůdčích iluminátů, dostaneme přibližný obraz skutečné moci těchto rodin. Každá z nich má svou vlastní hierarchii a vlastní tajné satanské vedení: králové, královny, princezny i knížata temnot pocházejí ze specifických pokrevních dynastií. Tyto rodiny obvykle vládnou nad určitou oblastí země, z níž pochází jejich pokrevní dynastie (což je ovšem nezávislé na iluminátské hierarchii!).

Magické a velice mocné pokrevní rodiny iluminátů sdružují své rozličné sledy dynastií v různých radách. Rada velkých druidů, lépe známá pod jménem „rada třinácti" (sestává z dvanácti satanistů a jednoho ateisty), kontroluje potají „bývalé" komunistické země včetně Číny.

„Rada třinácti" ovládá rovněž vskrytu skupiny „moudrých mužů" ve všech důležitých průmyslových zemích. Menší, resp. méně významné, země jsou kontrolovány prostřednictvím bankovního systému, placených vazalů a aparátů tajných služeb jako např. CIA. Nad „Radou třinácti" stojí ještě výše „Rada devíti" a má se za to, že jí ve skutečností řídí užší kruh tří osob.

Jakkoli mocné rodiny a rody jsou rozbity, pokud nepatří k iluminátům. Jako příklad zde může sloužit ruská panovnická dynastie Romanovců, která rovněž pocházela z velmi mocné okultní pokrevní linie. Z toho důvodu nebyli děti Romanovců zavražděny spolu se svými rodiči, nýbrž slouží iluminátům ke smísení s jejich pokrevní linií, kteří od toho očekávají nabytí okultní moci krve Romanovců.

Pokusy o probádání genetického původu iluminátů se ukazují jako mimořádně obtížné. Je totiž důležité vědět, že jména spiklenců nejsou ani tak zajímavá, jako spíše magická síla jejich krve. Obvyklý postup mezi „vůdčími iluminátskými rodinami" spočívá v skrytém adoptování důležitého dítěte pro satanisty (z toho důvodu mnozí potomci iluminátů vůbec neznají svůj skutečný původ! Ovšem při okultních rituálech se skuteční rodiče nechávají poznat). Americký autor Fritz Springmeier mezi jinými uvádí Abrahama Lincolna a Billa Clintona jako iluminátské děti, které byly předtím adoptovány.

1) rodina Rothschildů

RothschildRothschildové jsou s ilumináty úzce propojeni již od samého počátku své historie. Po odhalení bavorských iluminátů se okultní velmoc, skrytě řídící evropské tajné společnosti, změnila v „karbonářství", zvané Alta Vendita, které vedl Karl Rothschild.
Rothschildové mají velice mnoho příslušníků, patřících do „třinácté pokrevní linie"! Je třeba mít stále na paměti, že vlastní okultní moc pokrevní dynastie Rothschildů pochází od jejich skrytých předků. Každopádně je dobré všímat si také jmen jako Bauer, Sassoon a mnoha dalších příjmení.

   Známý předek této bankéřské rodiny Mayer Amschel Bauer, byl lichvářem a směnárníkem ve Frankfurtu nad Mohanem. Kromě jiného spravoval majetek hessenského kurfiřta Wilhelma a protože také obstarával převody peněz pro knížete za francouzské revoluce, domohl se nesmírného bohatství.

  Protože Moses Amschel Bauer zavěsil nad vchod do své kanceláře červený štít se Šalamounovou pečetí (Magen David) k poctě východních Židů, změnili si Bauerové rodinné jméno na „Rothschild".Je rovněž důležité zde připomenout, že Šalamounova pečeť, hexagram neboli Davidova hvězda má silně okultní kořeny. Dnes se užívá za symbol státu Izrael, přestože je nežidovského původu. Hexagramu (šesticípé hvězdy) užívala mnohá antická náboženství a byl mj. symbolem Molocha, Aštoret a dalších božstev. Sloužil rovněž k znázornění Saturnu. Podle všeho užíval tohoto symbolu král Šalamoun a po něm se nazývá „Šalamounovou pečetí". Později na něj jako na magický symbol navázala židovská kabbala (neboli okultismus, což znamená totéž). Rozšířením kabbalistů se hexagram stal symbolem židovské identity, přestože okultní kroužky samozřejmě velmi dobře znají pravý jeho původ. Užití hexagramu jako rodinného znaku Rothschildů naznačuje jejich účast na židovském kabbalismu. Mnozí Židé se ovšem nezajímají o vypátrání okultního pozadí své tak milované Davidovy hvězdy („Magen David"). Král David ostatně neměl s okultním hexagramem nic společného!

Mayer Amschel vybíral svým synům pouze ženy z vlivných iluminátských rodin a stejně tak uzavíraly sňatek všechny jeho dcery s významnými iluminátskými bankéři. Šlo tedy o tentýž obyčej jako ve vladařských rodech: ženili a vdávali se výhradně mezi sebou. Jeho synové jsou známi pod společným jménem „pět frankfurtských" a stali se státními bankéři v pěti evropských zemích.

Soukromá politicko-finanční informační služba, vytvořená prvním z Rothschildů, jim umožnila položit základ svého kolosálního bohatství. Zakladatel pařížské větve James Rothschild udělal ze svého pařížského domu vůdčí banku Evropy tím, že podporoval francouzské panovníky od Ludvíka XVIII. po Napoleona III. Rothschildové se stali bankéři protinapoleonské koalice. Tajemství jejich úspěchu spočívalo v tom, že dokázali provádět fiktivní finanční transakce mezi Anglií a jejími spojenci v časech, kdy transport větších částek na takovou vzdálenost byl velmi riskantní.

Podíváme-li blíže na všechny minulé války v Evropě, musíme konstatovat, že vždy končily rovnováhou sil. V každé takové válce se etablovala nová mocenská základna dynastie Rothschildů. Manipulovali národy do té míry, že dokázali podle potřeby sesadit a nahradit jiným např. krále, který by vybočoval z řady. Výsledek každé války byl vždy závislý na právě daném financování. Při studiu historie státního zadlužení jednotlivých národů zjistíme, která země byla právě „trestána" Rothschildy a jejich vazaly! Císař František Josef II. propůjčil Rothschildům hodnost baronů. Dá se říci, že se panovnické domy Evropy bez nich prostě neobešly. Roku 1855 rakouský císař a anglická královna povýšili Rothschildy do šlechtického stavu. Slovem, v rukou rodiny Rothschildů již tehdy spočívaly osudy národů.

„Dokud mám kontrolu nad měnou národa, ani v nejmenším mne nezajímá, kdo dělá zákony," měl se kdysi vyjádřit Mayer Amschel Rothschild (1743-1812). Dnes se potomci Rothschildů setkávají dvakrát denně v Londýně a diktují světu aktuální cenu zlata. Rovněž tak rozhodují o tom, co udělá „Federal Reserve System" s financováním Spojených států.

Za zmínku jistě stojí pozoruhodná skutečnost, že Federal Reserve Bank (Ústřední federální banka USA), na níž se Rothschildové podílejí 53 %, nikdy nebyla pod kontrolou americké vlády nebo senátu. I když Federal Reserve Bank (zkráceně zvaná „Fed") ráda budí dojem oficiální instituce, jde ve skutečnosti o soukromý podnik, který se nicméně stal majitelem veškerého zlata Spojených států.

Federal Reserve Bank vznikla o vánocích r. 1913 po tajném setkání příslušníků vysokých iluminátských financí na ostrově Jekyll Island. Tam byl předložen plán federální banky, která by měla být řízena direktoriem členů mezinárodních vysokých financí, tzv. Federal Reserve Board. Jak však skutečně Federal Reserve Bank pracuje?

Řekněme že vláda Spojených států potřebuje pro své výdaje o několik miliard dolarů víc, než činí příjmy z daní. Aby dostala potřebné peníze, obrátí se na Federal Reserve Board a direktorium poskytne půjčku na úrokovém základě. Nato udělí Kongres ministrovi financí souhlas k tisku dodatečných miliard jako cenných papírů Spojených států, které jsou předány bankéřům Federal Reserve Board. Ti zaplatí pouze výrobní náklady za státní papíry v miliardové hodnotě, tedy nějakých 500 dolarů za barvy a papír.

Následně jsou pak příslušné miliardy dolarů připsány vládě k dobru, aby jimi mohla financovat své výdaje. Jaké jsou však reálné následky tak neskutečné transakce? Vláda zcela jednoduše tento miliardový závazek vůči Federal Reserve Bank přesune na bedra národa; k tomu samozřejmě ještě přistoupí úroky a úroky z úroků, které jsou rovněž vymáhány. Od roku 1913 až do naší doby se takto americký lid zadlužil u Federal Reserve Bank částkou více než 600 biliónů dolarů, které přinášejí měsíčně jen na úrocích bezmála 2 bilióny dolarů, což je suma, převyšující veškeré bohatství země! Je jasné, že americký lid své úroky nemůže nikdy zaplatit!

Od vlády je doslova šílené předat takovou moc bance, která není nikým kontrolována!

Básník a filosof Heinrich Heine kdysi řekl: „Peníze jsou Bohem naší doby a Rothschild je jeho prorok."

Nejpozději od roku 1900 závisí na Rothschildově rodině a jejích společnících, kdy a kde bude v Evropě i jinde ve světě panovat právě inflace, měnová stabilita či konjunktura. Výhradní rothschildovská kontrola nad světem peněz je jedním z nejlépe střežených a nejobtížněji proniknutelných tajemství novodobých dějin i současnosti.

Z důvodu nedostatku místa zde uvádíme pouze některé společnosti, kontrolované Rothschildy: Bank of England, IBM Ltd., Barclays, J. P. Morgan Bank, US-Federal Reserve, National City Bank, Standard Oil, Tokio Pacific Holding, Shell, Kuhn, Loeb & Co., Arrow Fund Curacao a mnoho dalších.

Odkaz: www.europskenarody.info/rothschildovska_chobotnica.html2) rodina Warburgů

Rodina Warburgů je hlavním společníkem Rothschildů. Také jejich historie není o nic méně zajímavější. Podle knihy „The Warburgs" lze sledovat příběh (pokrevní linie) této rodiny až do r. 1001.

Na útěku před mohamedány se Warburgové usadili ve Španělsku. V důsledku pronásledování Židů Ferdinandem Aragonským a Isabelou Kastilskou se uchýlili do Lombardie. Podle rodinné kroniky jeden z předků, Simon z Casselu, získal r. 1559 právo usadit se ve vestfálském městě Warburg a krátce poté si změnil příjmení na „Warburg". V městském rejstříku je zapsáno, že půjčoval peníze a obchodoval. Vlastní bankovní tradice rodiny začala však teprve poté, když o tři generace později Jakob Samuel Warburg r. 1668 emigroval do Altony. Jeho pravnuk Markus Gumprich Warburg se r. 1774 odstěhoval do Hamburku, kde pak oba jeho synové založili r. 1798 proslulou banku M. M. Warburg a spol. Časem se Warburgové vypracovali tak daleko, že působili v celém světě. Již v roce 1814 udržovali čilý obchodní styk s Rothschildy v Londýně.

Podle Josepha Wechsberga v knize „The Merchant Mankers" se Warburgové považují za rovnocenné Rothschildům, Oppenheimerům a Mendelsohnům. (Rodina Oppenheimerů založila r. 1798 první banku v Kolíně nad Rýnem. Mendelsohnové byli majiteli vlivné berlínské banky, na níž se pak Warburgové podíleli.) Příslušníci těchto rodin se často scházeli v Paříži, Londýně nebo ve Vídni. Existovala dohoda o vzájemné výměně svých synů, aby se mohli učit od té které rodiny.

Warburgové se stejně jako Rothschildové ženili a vdávali s příslušníky bohatých a vznešených domů (pokrevních linií). Tím se rodina dostala do svazku se společensky vysoce postavenou bankéřskou rodinou Gunzbergů z Petrohradu, s Rosenbergy z Kyjeva, s Openheimy a Goldschmidty v Německu, dále s Oppenheimery z Jižní Afriky i se Schiffy ve Spojených státech. (Rodina Schiffů pochází původně z Německa a měla těsně styky s bankovním impériem Rothschildů. Jedním z rodiny byl známý zednář Jakob Schiff, který vyrostl v domě Rothschildů ve frankfurtské Judengasse č. 148. Schiffové o sobě uvádějí, že jsou potomky (pokrevní linií) biblického krále Šalamouna!)

Nejznámějšími členy rodiny byli Max Warburg (1867-1946), Paul Warburg (1868-1932) a Felix Warburg (1871-1937).

Max Warburg se vyučil u Rothschildů v Londýně. Nejenže zaujímal významné postavení v německém bankovnictví, ale platil rovněž za jednoho z nejlepších znalců domácích i internacionálních „finančních problémů". Byl také plně zapojen do politiky. Od r. 1903 se často setkával s německým kancléřem. Kníže Bernhard von Büllow jej vyzval radit císaři ve finančních záležitostech. Jak známo, byl Warburg kromě toho ještě šéfem německé tajné služby.

Pět dní po uzavření příměří z 11. listopadu 1918 jej nová německá vláda jmenovala vedoucím delegace pro mírové jednání ve Versailles.

Max Warburg byl také ředitelem Říšské banky. Vedle toho se ještě finančně angažoval v rusko-japonské válce i v marocké krizi r. 1911.

Na svatbě svého bratra Felixe poznal Ninu, nejmladší dceru bankéře Salomona Loeba, a krátce nato se ní také oženil. Po sňatku odjel z Německa a stal se podílníkem bankovního domu Kuhn, Loeb & Co. V New Yorku.

Za druhé světové války byl členem Federal Reserve Board a jako takový měl rozhodující vliv na další vývoj amerických financí. Americkou vládou byl často povoláván jako expert ve finančních otázkách.

Felixe Warburga uvedl do světového obchodu s diamanty jeho strýc, proslulý bankéř Oppenheim. Felix se oženil s Friedou Schiffovou a usadil se v New Yorku; díky tomu se vypracoval na podílníka banky Kuhn, Loeb & Co.

Felix Warburg byla angažován v mnoha dobročinných spolcích a kulturních institucích. Jako člen „Joint Palestine Survey Commission" nechal r. 1928 vypracovat zevrubný posudek o možnostech výstavby a rozvoje Palestiny.

Jak ještě dále uvidíme, vložili Warburgové miliardy dolarů do různých projektů, jejichž cílem byla jediná světová vláda.

3) rodina Rockefellerů

Pro dobrého znalce tématiky není tajemstvím, že tato nesmírně bohatá rodina výrazně ovlivňovala politiku Spojených států ve 20. století. Dá se dokonce říci, že politika USA se prakticky řídila pokyny rodiny Rockefellerů.

Rockefellerové pocházejí původně ze Španělska a později přesídlili do Ameriky. Nejvýznamnějším členem rodiny byl průmyslník, finančník a člen „Round Table" John Davidson Rockefeller, kterého považovali za nejbohatšího Američana své doby. Než vstoupil do obchodu s ropou, zabýval se prodejem narkotik. (Pozn. prodej narkotik byl tehdy ještě legální). Později neúnavnou a mimořádně rafinovanou činností vybudoval Standard Oil Trust a nakonec kontroloval 90 % všech ropných rafinérií Spojených států.

John Davidson Rockefeller se stal rovněž majitelem pozemků v newyorském Pocantico Hills, a dnes tam sídlí více než sto rodin této široce rozvětvené dynastie.

David Rockefeller, považovaný za finančního génia, vedl od r. 1945 Chase Manhattan Bank, která je nejdůležitější světovou bankou. Její moc přesahuje hranice všech zemí, dosazuje a svrhává vlády, vyvolává a ukončuje války, a podle libosti ruinuje či podzvihuje velké firmy po celém světě. Stručně řečeno, přímo či nepřímo ovlivňuje život celého lidstva.

Americká FBI je samozřejmě rovněž nástrojem iluminátů a Rockefellerové se na jejím založení přímo podíleli. V rukou rodiny je kontrola nad zmíněnou FBI i nad Council on Foreign Relations (CFR).

Jedním z důležitých cílů iluminátů je rovněž propagace a šíření okultismu! David Rockefeller je členem „Lucis Trust’s Management" (vedení Luciferova trustu). V jedné z knih tohoto vydavatelství s titulem „Externalisation of the Hierarchy" se nám jasně říká, kdo bude kontrolovat náš svět – jeho jméno je Lucifer. Na spirituální úrovni (Shambala) to bude Sanat (Satan), pán světa. David Rockefeller je také členem „Board of Cadence Industries", majitele „Marvel Comics" a vydavatele časopisů, které se snaží mladým lidem přibližovat okultismus a „hrdiny" jako je např. „Syn Satana".

Pod přímou kontrolou Rockefellerů je letecká společnost Delta Airlines i ropná společnost Standard Oil (Exxon), která má za firemní značku pentagram v kruhu. Pěticípá hvězda je ostatně stále častěji a intenzivněji prosazována ve veřejnosti. Objevuje se na vlajkách, vojenských vozidlech, bankovkách (viz např. euro), v televizních pořadech, literatuře, na oblečení atd.

Znepokojující je především tato hvězda v dětských kreslených a trikových filmech, kde je jí označováno „dobro", což děti podprahově vnímají jako správné a žádoucí.

4) rodina DuPontů

Historie rodiny DuPontů je skryta tak důkladně, že z ní na veřejnost proniklo jen velice málo. Jako všichni vůdčí ilumináti dbali také oni na sňatky, uzavírané v úzkém kruhu své dynastie, a zpočátku k nim docházelo dokonce i mezi sourozenci! Životopisci rodiny DuPontů začínají obvykle sňatkem Samuela du Ponta a Anne Alexandrine Montchaninové r. 1737 v Paříži. Ačkoliv byla Anne hugenotka, působila jako médium v spirituálním světě. Pocházela ze staré šlechtické rodiny, usazené v Burgundsku. Je velmi pravděpodobné, že je to právě její pokrevní linie, která dodala DuPontům jejich okultní moc.

Pierre Samuel DuPont, syn Samuela a Anne, se jako první z rodiny dopracoval značného vlivu a moci. Je také prvním DuPontem, u něhož lze prokázat přímé spojení s ilumináty. Na přání krále Stanislava Augusta se r. 1794 odebral do Polska, aby tam vybudoval systém lidového vzdělávání. Roku 1799 přesídlil na pozvání amerického prezidenta Jeffersona do USA, kde začal rovněž pracovat na plánu lidové výchovy. Tento systém je součástí iluminátského plánu k získání kontroly nad myšlením dětí. Dnes slouží iluminátům UNESCO k „výchově" světa ve smyslu nového světového řádu!

Americký prezident Jefferson byl rovněž přední iluminát a důvěrný přítel Pierra Samuela DuPonta. Také se postaral o to, aby vůbec první vládní zakázku na střelný prach pro armádu dostal on. Od té doby, co rodina DuPontů zřídila nejlepší továrnu na střelný prach v USA, odebírá americká armáda munici od DuPonta pro všechny své války počínaje konfliktem s Tripoliskem r. 1802 až do dnešní doby.

Všechno, co má jen trochu společného s chemikáliemi, se nachází pod přímou či nepřímou kontrolou DuPontů. Každý Američan používá téměř denně nějaký výrobek z jejich produkce. Rodina DuPontů vystupuje na šesté iluminátské úrovni.

5) rodina Russellů

Tato rodina hrála významnou roli nejen v obchodě s opiem na počátku 18. století i v raném stádiu mormonství, nýbrž je také odpovědná za založení tajného spolku Skull & Bones i Watchtower Bible & Tract Society (Svědků Jehovových).

Do bezpečnostního systému iluminátů patří Russellova nadace, která je legální krycí organizací pro tajný řád Skull & Bones. Skull & Bones založil William Russell, který měl živé styky s tehdejším opiovým syndikátem a univerzitou v Yale. Každý rok bylo do této tajné organizace zasvěcováno patnáct nových osob, které zastávaly vlivná postavení v americké společnosti. Většina členů řádu Skull & Bones jsou přímými potomky raných puritánských rodin a mají kontakty na hnutí „Unitarian/Universalist". Tyto rodiny řádu Skull & Bones také časem uzavřely pokrevní svazky s bohatými rodinami jako jsou Rockefellerové a další.

Když se ilumináti dozvěděli o původu Charlese Taze Russella a jeho příslušnosti k třinácti satanským dynastiím, zřídili r. 1881 s finanční pomocí Rothschildů biblovou společnost „Zion’s Watchtower Tract Society" (Traktátovou společnost strážné věže Siónu). Roku 1909 byla založena „Peoples Pulpit Association", která je od r. 1956 známá pod jménem „Watchtower Bible & Tract Society of New York".

RussellSpolečnost strážné věže (Svědci Jehovovi) má kořeny v zednářství svého zakladatele Ch. T. Russella, kterého lze jasně identifikovat jako templáře nejen pro jeho proslulá „chrámová kázání", nýbrž i podle symbolu na náhrobku. Jeho poslední slova před smrtí zněla: „Prosím, zahalte mě do římské tógy." Pro nezaujatého člověka je zcela nepochopitelné, proč umírající nemá v posledním tažení jinou starost než být zahalen do římské tógy. Pro zasvěceného znalce je to ovšem jasný odkaz: tóga, tunika a mnohý další antická oděv, stejně jako kněžské roucho a efod patří k úborům různých vysokých stupňů amerického zednářstva.

   Velmi vysoké stupně celosvětového satanismu sice už dávno kontrolují Společnost strážné věže, ale také již pronikly na veřejnost i různé zprávy o kongregaci Svědků Jehovových ohledně rituálního satanistického zneužívání. Oblastmi, kde má Společnost strážné věže silný religiózní vliv a kde se také stále více množí zprávy o satanismu, jsou především jižní Kalifornie, Florida, Karibik, Skotsko, „Bethel-Central" i další místa v New Yorku.

   Charles Taze Russell kromě jiného vlastnil také hřbitov v Pittsburghu. Je důležité vědět, že přední satanisté se z různých důvodů stále znovu snaží vlastnit hřbitovy. Za prvé jim dává možnost nepozorovaně odstranit tělo zavražděného při satanistických rituálech, a oběti bývají obvykle pohřbívány pod hroby „normálně" zemřelých, za druhé se s hřbitovy pojí magická síla. Prostřednictvím „Kruhu světla", v němž nahý satanista leží, se snaží nabýt spirituální síly mrtvých. A konečně za třetí potřebují satanisté určité lidské kosti jako třeba lebku a levou ruku; ta jim při vzývání ďábla slouží k rituálním úkonům např. k držení svíce při některých obřadech.

Mocnou skupinou vůdců Společnosti strážné věže jsou tzv. „Rozpolcené osobnosti", pěstující „kult existencí" a mluvící jazykem „enochian", který má také svou vlastní abecedu. Jako okultní jazyk je užíván satanisty na nejvyšších stupních Společnosti strážné věže. Všechny rituály v hlavním stanu Společnosti jsou vedeny v okultní řeči enochian.

Je třeba zde ještě dodat, že se satanskými symboly se setkáváme doslova po tisících v nejrůznějších publikacích Společnosti strážné věže. Avšak i sami vůdci Svědků Jehovových jsou pouhé loutky, kterými z pozadí obratně manipulují neviditelné ruce, a proto také Společnost strážné věže vždy zastupovala a hájila zájmy iluminátů.

6) rodina Onassisů

OnassisV roce 1928 se vůdčí ilumináti, kontrolující velké ropné společnosti, sešli na zámku Achnacarry a sjednali tam tzv. „Achncarry Agreement" (A. dohodu). Bylo v ní stanoveno, že si mezinárodní ropný kartel rozdělí svět. To je také důvod, proč je třeba benzin z téhož tankeru dodáván nejrůznějším „konkurenčním" čerpacím stanicím v dané oblasti nebo zemi. A jestliže víme, že ropa již v roce 1928 představovala naprostý monopol iluminátů, pak také spolehlivě usoudíme, že byl rovněž iluminátem i Aristoteles Onassis, který stavěl největší tankery na světě.

  Aristoteles Onassis byl králem v iluminátské hierarchii. Jeho moc zasahovala do tolika oblastí lidského života, že jej mnozí badatelé považovali za nejmocnějšího muže světa. Patrně si však neuvědomili, že moc je mezi vůdci resp. vůdci iluminátů rozdělená.

  Aristoteles „Ari" Onassis skutečně měl celosvětovou moc, ale jen z toho důvodu, že byl součástí okultní hierarchie, která kontroluje náš svět.

Mnozí lidé si myslí, že jeho život byl obklopen tajemstvími a protiklady, ale to neodpovídá pravdě; byl obklopen „kouřovou clonou".

Ilumináti se dělí na sekce drogy/porno, na hospodářsko/politickou sekci, na sekci rituálně/kultovní, globálně komunikační a na sekci kontroly myšlení. Vůdcovské kompetence v jednotlivých oblastech se vzájemně kříží.

Aristoteles Onassis pracoval pro ilumináty v oblasti drogy/porno/politika/hospodářství.

OnassisMezi jeho důvěrnými přáteli byli i manželé Peronovi a Onassis udržoval s Evou Peronovou dokonce i sexuální poměr. (S pomocí iluminátů instalovali Peronovci v Argentině vojenskou diktaturu). Bylo vypuštěno mnoho dezinformací včetně tvrzení, že některé rodiny iluminátů bojují o kontrolu nad světem, ovšem skutečnost je poněkud jiná. Je sice pravda, že si v mnoha sektorech konkurují, ale ve současně se i vzájemně potřebují a svým tajným náboženstvím jsou spolu těsně spojeni. Problémem badatelů v této oblasti je okolnost, že se obvykle nepřihlíží k satansko-spirituální dimenzi iluminátských rodin. Satanisté věří výhradně a jedině moci, etice nevěří! Existují mocenské boje mezi nejvyššími satanisty, ale takový je prostě způsob jejich života.

  Satanisté nejvyšších stupňů obvykle neumírají „normální" smrtí; bojovat a vzájemně se zabíjet je součástí jejich náboženství! To však rozhodně neznamená, že nejsou pokrevními bratry a že nespolupracují! Dnes patří rodina (pokrevní linie) Onassisů stále ještě k vůdčím iluminátským rodinám a v hierarchii má nadále velkou moc. Po smrti miliardáře Aristotela Onassise převzaly jeho záležitosti rodiny Rockefellerů a Bundyů.

7) rodina Bundyů

Jde o velmi starou americkou rodinu, která se již stala pevnou součástí tzv. „establishmentu". Odhlédneme-li od několika výjimek, jako byl např. kongresman Soloman Bundy počátkem 19. století, objevila se tato rodina zrakům veřejnosti teprve ve století dvacátém. (Původní rodina Bundyů přišla do Nového světa již před r. 1635)

Harvey Hollister Bundy byl r. 1909 uveden do řádu Skul & Bones. Postupně se stal nejen náměstkem státního tajemníka, ale mimo to i zvláštním poradcem ministerstva financí a mimořádným konzultantem ministerstva obrany během druhé světové války. Harvey byl jedním z hlavních aktérů dozoru nad projektem „Manhattan", který je odpovědný za vývoj atomové bomby. Pracoval však nejen pro ministerstvo obrany, nýbrž i pro „Office of Scientific Research and Development" (Úřad vědeckého výzkumu a rozvoje). Roku 1952 převzal od Johna Fostera „Carnegie Endowment for Peace" (Carnegieho mírovou nadaci). Tato instituce je pro ilumináty velice důležitá, protože slouží nezdaněnému financování různých projektů.

Svou rozsáhlou poradenskou činností měli Bundyové příležitost pohybovat se na nejvyšších místech moci. Drželi si vždy taková místa, která jim zajišťovala přístup ke všem informacím, předkládaným americkým prezidentům. Říká se, že „poradce" je člověk, který věci skutečně kontroluje. Proto také poradci amerických prezidentů byli vždy vůdčí ilumináti. Když po zavraždění J. F. Kennedyho převzal prezidentský úřad L. B. Johnson, seděl McGeorge Bundy v tzv. „MJ-12". Jde o „radu moudrých mužů" pod přímou kontrolou již zde zmíněné „satanské rady třinácti", která skrytě ovládá velké průmyslové země. McGeorge Bundy měl také významné pstavení v Národní bezpečnostní radě a z toho titulu rozhodoval o tom, co má prezident slyšet a co ne. Jeho bratr zastával důležité místo ve státním departmentu. Oba byli rovněž členy bratrstva iluminátského řádu, nám už známé tajné organizace Skull & Bones.

Ostatní členové této vlivné rodiny se někdy objevují i na méně známých místech. Dvěma z dřívějších vůdců Společnosti strážné věže (Svědků Jehovových) byli Walter H. Bundy a _smer Bundy. Theodore R. Bundy se vymkl kontrole rodiny a nakonec ze z něj stal jeden z nejproslulejších a nejhorších masových vrahů v historii Spojených států.

Iluminátská rodina Onassisů nasadila Erica Bundyho na milionáře Howarda Hughese, který nebyl součástí jejich ďábelského systému a proto pro ilumináty představoval nekontrolovatelné riziko; Eric Bundy jej měl střežit. Vlivné rodiny mimo iluminátský systém se musely buď připojit resp. podřídit, nebo byly zlikvidovány.

Roku 1956 vydal Howard Hughes značné peníze, aby mohl kontrolovat viceprezidenta _smera. Výsledkem bylo, že ilumináti Hughesovu organizaci infiltrovali vlastními lidmi. V březnu 1957 se Onassisovým poskokům podařilo dopadnout Hughese v hotelu Beverley za pomoci jeho zrádného dvojníka, ( v roce 1955 si Hughes pořídil dva dvojníky). Hughes byl při zajímání těžce zraněn, a proto musel být dopraven do hotelu Esmerald Isle na Bahamách. Po měsíci byl převezen na Onassisův soukromý ostrov Skorpion a tam uvězněn. Od té doby řídily Hughesovo obrovské impérium rodiny Onassisů a Bundyů. Oba Hughesovi dvojníci pracovali v žoldu iluminátů. Jeden z nich se stal předstíraným Hughesem a když se pro druhého nenašlo žádné uplatnění, byl nalezen zastřelený v londýnském hotelu Rothschild’s Inn.

8) rodina Freemanů

Na příběhu rodiny Freemanů je asi nejpodivuhodnější skutečnost, jak málo lidí třeba jen tuší, že patří k předním iluminátům. Stejně jako Rothschildové, mají i Freemanové rodinné příslušníky, kteří náleží k „třinácté pokrevní linii". Důvěrnými poradci prezidentů Spojených států byli nejen Nelson Rockefeller a Bundyové, ale také členové rodiny Freemanů. Gaylord Freeman byl velmistrem tajného řádu „Prieuré de Sion"! Mnoho prezidentů a kongresmanů se jej ptalo na radu (příkazy!), přestože naprostá většina lidí v USA nikdy neslyšela o jakémsi Gaylordu Freemanovi!

Prezidenti se o rady (příkazy) obraceli nejen na Gaylorda, nýbrž i na dalšího člena této rodiny, na muže jménem Roger A. Freeman. Také on hrál roli poradce dvou amerických prezidentů a přesto o něm veřejnost také prakticky nikdy nevěděla!

Další člen rodiny Stephen M. Freeman vedl „Legal Affairs Department" právního oddělení „Anti-Defamation League" (Ligy proti pomluvám), další nesmírně nebezpečné organizace v rukou jednosvětových spiklenců. Na její financování se používá peněz z drogových obchodů iluminátů. James D. Freeman sehrál vůdčí roli v tzv. „Sjednocovací škole", která ve skutečnosti slouží k tajnému luciferskému zasvěcování. Škola se oficiálně nazývá „Sjednocovací škola křesťanství", ale mnohem vhodnější by bylo jméno „Sjednocovací škola čarodějnictví". A opravdu také má mnoho mágů a čarodějů velmi úzké kontakty s touto školou a spolupracují s ní na zničení křesťanství.

9) rodina Kennedyů

Robert Anton Wilson byl odborník na okultismus a častý účastník festivalu čarodějů a pohanů v Ohio Starwoods. Několikrát otevřeně prohlásil, že je gnostik a velký obdivovatel Aleistra Crowleye. Wilson napsal několik knih pro stoupence hnutí New Age, ale samozřejmě žádnou pro křesťany. Proto je velice zajímavé, když nás tak informovaný muž jako Wilson upozorňuje, že i rodina Kennedyů představuje důležitou pokrevní linii ve spojení s ilumináty.

Sémě Briana Caeneddiho, prvního Kennedyho, známého také jako Brian Boru, bylo rozseto v mnoha královských rodinách. Kennedyové se mj. sňatky dostali mezi skotskou šlechtu. Např. Archibald Kennedy, známější spíše jako markýz z Ailsy, se oženil s dcerou krále Roberta III. Je nesporné, že původ Kennedyů je v Irsku a jsou potomky Briana Bory a jeho synovce, který se psal „Cinneide". Později se jméno změnilo na O’Kennedy. Původně pocházeli z Dalcassionu a sídlili v blízkosti Killaghoe a Killokennedy. Poté byli O’Brieny a MacNamary vypuzeni jinam a nakonec se stali pány z Ormondu. Tato oblast se nyní jmenuje Nord-Tipperary a dodnes se tam vyskytuje hodně Kennedyů. Rod Kennedyů byl až do 16. století velmi významný a mocný.

Dnes jsou Kennedyové sňatky těsně propojeni s následujícími jmény: Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller, a Fitzpatrick, což je mocná irská rodina, v jejímž erbu je drak a lev. Dějiny Fitzpatricků sahají zpět až do Francie a různými sňatky se přiženili do „třinácté pokrevní linie".

KennedyNejrůznější války byly dopředu připraveny, stejně jako i jejich výsledek. Mnohé, co politici veřejnosti říkají, slouží pouze jejich vlastnímu prospěchu a nejčastěji jsou to pouhé lži. Jack Kennedy, který před druhou světovou válkou zastával respektovaný úřad velvyslance USA ve Velké Británii, měl pověst člověka, který je proti vstupu Spojených států do války poté, co do ní byly zataženy Německo a Anglie. Zatímco Kennedy veřejnosti předstíral, že je proti americké účasti na válce, potají spolupracoval s prezidentem (a zednářem 33. stupně) Rooseveltem. Mocnostem v pozadí sloužil jako důležitá postava ke klamání americké veřejnosti. Jedním z lidí pracujících pro americké velvyslanectví byl Tyrel Gatewood Kent, dlouholetý funkcionář konzulátu. Díky tomu zjistil, že Kennedy a Roosevelt dělají potají všechno, aby zatáhli Spojené státy do války a přelhali lid své vlastní země.

   Kromě jiných to byl na prvním místě Roosevelt, který vůbec umožnil japonský útok na Pearl Harbor! Bylo napsáno již hodně o tom, že Roosevelt dopředu věděl o útoku na Pearl Harbor, stejně jako o americké provokaci, která japonskou odvedu dělala prakticky nevyhnutelnou. Informace o chystaném útoku měl Roosevelt z nejméně osmi různých zdrojů. Z průkazního materiálu vyšlo po válce jednoznačně najevo, že Roosevelt věděl nejméně 48 hodin o záměru Japonců napadnout Pearl Harbor. Nicméně neudělal ani to nejmenší, aby varoval námořníky i civilisty na Havaji, protože počítal s tím, že útokem šokovaná americká veřejnost bude souhlasit se vstupem do evropské války.

Jackie Bouvier Kennedy Onassis, s níž se John F. Kennedy oženil, byla spojena s Auchinclossey, skotskou pokrevní dynastií iluminátů. Lze si snadno představit, jaké rodinné svazky tento „clan Auchinclossů" v historii měl: Bundy, Grosvenor, Rockefeller, Tiffany, Vanderbilt, Winthrop a mnoho dalších. Kdyby nebyl John F. Kennedy zavražděn a jeho život se nedočkal tak důkladného probádání, pravděpodobně nikdy by se nám nepoodhalila záclona tajemství a my bychom nepoznali iluminátskou rodinu Kennedyů.

Zpočátku to pro ilumináty vypadalo, jako by John. F. Kennedy byl tím „správným" prezidentem, ale John se přesto se svým bratrem rozhodl využít svých znalostí a známostí k vystoupení proti ďábelskému spiknutí. Zvláště nenáviděli mocné ilumináty jako byl např. Aristoteles Onassis.

Bratři Kennedyové znali principy spiknutí již do dětství a to jim asi dodávalo odvahu k vystoupení proti iluminátům. Avšak ani Johnovi ani Robertovi se nedostalo speciálního výcviku a indoktrinace iluminátů jako jejich staršímu bratrovi. Roku 1961 utrpěl Joseph Kennedy infarkt; bratři usoudili, že přišla jejich chvíle k ráznému vystoupení proti spiklencům.

Kennedy slíbil rozmělnit CIA na tisíc kousků a kromě toho navrhl systém, podle nějž by vláda USA znovu sama emitovala své peníze, aniž by z toho musela platit úroky iluminátům. Kromě toho se chtěl vyvázat z vietnamské války, zinscenované ilumináty.

CIA usilovala J. F. Kennedymu o život od té doby, kdy ilumináti poznali, že nehodlá být jejich loutkou. Ředitel CIA dělal všechno možné, aby ztroskotala invaze na Kubu, známá jako operace ze Zátoky sviní. Byl osobně odpovědný za to, že se pozemnímu výsadku nedostalo letecké podpory, což rozhodlo o krachu akce. Ilumináti a jejich média samozřejmě dělali všechno možné, aby svalili vinu za debakl na JFK. Znělo to dobře a poctivě, když CIA tvrdila, že veřejnosti předložila celou pravdu. Veřejnost však nebyla dost zkušená, aby poznala, že je ilumináty kontrolovaným tiskem mobilizována proti samotnému prezidentovi.

KennedyJohn F. Kennedy měl dva vlivné a mocné přátele, kteří jej chtěli podpořit v boji proti iluminátům, avšak ještě před dallaským atentátem byli sami odstraněni. Jedním z nich byl senátor Estes Fefauver, jemuž byl podán nevhodný lék, vedoucí 8. srpna 1963 k náhlému a smrtelnému infarktu. Dalším Kennedyho přítelem byl vydavatel listu „Washington Post" Phillip Graham. Jeho manželka Katherine, rozená Meyerová, však byla ochotnou a přesvědčenou stoupenkyní spiklenců, a její jméno se stále objevuje v souvislosti s různými aktivitami iluminátů. Katherina podplatila renomovaného psychiatra, aby jejího manžela prohlásil za duševně chorého, a Phillipe Graham byl nakonec soudcem poslán do ústavu. Když mu po nějaké dovolili odjet na víkend domů, byl nalezen zastřelený z brokovnice. Oficiální příčinou smrti byla samozřejmě opět sebevražda!

   Po smrti Johna F. Kennedyho jeho nástupce Lyndon B. Johnson odvolal všechny prezidentovy příkazy ohledně Federal Reserve a války ve Vietnamu, a za úřadování bývalého viceprezidenta konečně válka vyvrcholila. Vietnamská válka byla jedním z nejohavnějších příkladů iluminátské manipulace s mírem a válkou. Odhlédneme-li od bezpočtu, mrtvých, zraněných a trpících vojáků i civilistů, znamenala báječný finanční úspěch pro spiklence.

Robert („Bob") Kennedy přesně věděl, kdo jeho bratra skutečně zabil. Napsal (nikdy nevydanou) knihu „Vnitřní nepřítel" (The Enemy Within.) a později se sám stal obětí atentátu.

K pošpinění památky Johna F. Kennedyho ilumináti v posledních letech dovolili nakladatelům vydávat „odhalení" o sexuálním životě Johna F. Kennedyho atd. Je ovšem pravdou, že JFK měl mnoho přítelkyň. Patřily mezi ně Marilyn Monroe, Jane Mansfieldová a Zsa Zsa Gabor, které byly rovněž přítelkyněmi Antona LaVeye, hlavy „Satanovy církve" (Church of Satan).

10) Rodina Collinsů

Má dlouhou tradici, pochází z Nové Anglie, a je jednou z nejmocnějších rodin na světě. Jméno Collins pochází z britských ostrovů. Začalo v Irsku jako O’Collins a ve Skotsku jako Kollyns. Rodina Collinsů byla zcela záměrně držena mimo pozornost veřejnosti, protože je v jistém ohledu ještě mocnější než Rothschildové a Rockefellerové.Mnozí členové Collinsů byli členy „Klubu jasného ohně" (Hell Fire Club), mimořádně satanistického kroužku, který praktikuje sexuální rituály. Členství v tomto klubu bylo ve vysokých kruzích britské vlády velice vážené. Privilegiem příslušností k němu se mohli pochlubit premiér, ministr financí, ministr válečného námořnictva, princ z Walesu, Benjamin Franklin a Thomas Jefferson.

Od příchodu do Nové Anglie kolem r. 1630 se o rodině Collinsů houževnatě tvrdí, že má spojení s čarodějnictvím. Jistý bývalý člen iluminátů nám sdělil, že to byla dynastie Collinsů, kdo přinesl čarodějnictví z Anglie do Ameriky.

Nejhorším příkladem v zacházení s čaroději byly známé „čarodějnické procesy v Salemu", které byly rodinou Collinsů záměrně inscenovány k vybíjení křesťanů. Nevinným lidem se zde dávalo za vinu to, za co ve skutečnosti mohla rodina Collinsů. Roku 1640 byla v Aquiday (Massachusetts) obviněna z jedna členka rodiny Collinsů. Z téhož byla obviněna další, tentokrát jistá Jane Collinsová. Jistě není bez zajímavosti, že se v počátcích kolonizace státu Massachusetts kolem r. 1650 objevují v souvislosti s čarodějnictvím a satanismem stále znovu jména jako Young, Bailey a Clinton. Dnes můžeme všechna tato přímení najít u významných osob, majících těsné kontakty se satanskou hierarchií a satanismem.

Krátce před občanskou válkou v Americe se část rodiny Collinsů oddělila a dále nesla jméno Todd. Mnoho členů této rodiny zastává významné funkce v čarodějnictví a v satanismu. Dva prezidenti unie Madison a Lincoln měli za manželky ženy z rodiny Toddů. Ilumináti považují rodinu Toddů za část pokrevní linie Collinsů.

„Wheelerové" jsou další rodinou, uznávanou ilumináty za součást pokrevní linie Collinsů. Bývalý iluminát místo Wheeler nám ve své knize předkládá mnoho velice důležitých informací o iluminátském spiknutí, mj. i názor, že Alexander Rothschild je připravován stát se Antikristem!

Isaac Bonewits, který je mimochodem členem Rady velkých druidů, uvádí ve „Witchcraft" některé zajímavé věci o předních iluminátských rodinách. Bonewits tuto elitu nazývá „Fam-Trads". Má to znamenat přibližně tolik, že tyto rodiny jsou schopny si předávat čarodějnictví z generace na generaci. Mnozí členové „Fam-Trads" dělali co bylo v jejich silách, aby svou „pověru" a pohanskou magii zatajili, takže se místo toho v 18. století zabývali zednářstvím a rozenkruciánstvím, a v 19. století teosofií, protože tato hnutí byla uznávanější a respektovanější než čarodějnictví. Přesto však i nadále následovali „Fam-Trads" a praktikovali své okultní rituály. Postupem let se členové „Fam-Trads" stále více učili a zdokonalovali z nepohanských magických pramenů a předávali si své znalosti po generacích. Z nedbalosti však nechávali své potomky ve víře, že rozenkruciánská zaříkávací formule nebo magická meditace jsou legitimní součástí jejich pohanského původu. V důsledku toho jsou dodnes členové „Fam-Trads", kteří mají blíže k „teosofii" a spiritismu než ke „klasickému" čarodějnictví.

To je také důvod, proč můžeme v 19. století pozorovat různé iluminátské rodiny, zabývající se spiritismem, jako např. „Mary Baker Eddy’s Christian Science", jednu z frontových organizací čarodějnictví! Velkým podporovatelem zmíněné „Mary Baker Eddy’s Christian Science" byla další z mocných iluminátských rodin, kterou je

11) rodina Astorů

Přestože se skuteční zákulisní manipulátoři vždy drží stranou světla veřejnosti, jsme schopni odhalit další rodinu, která skrytě tahá za nitky moci.

„Královský institut mezinárodních záležitostí" (Royal Institute of International Affair – RIIA) v Londýně byla jako další nastrčená figura „Skupiny kulatého stolu" založen s pomocí rodiny Astorů. RIIA je v zásadě britskou odnoží mocné „Council on Foreign Realtions" (CFR) ze Spojených států. Obě instituce byly založeny s jasným cílem koordinace politiky obou zemí s přáním elity. Co však ví jen poměrně málo lidí, je skutečnost, že Británie je pro ilumináty důležitějším partnerem. RIIA je registrován jako „dobročinná organizace" s královnou jako patronkou. Podporují ji světové ropné firmy, nadnárodní koncerny a přední masmédia, mezi jinými BBC a její World Service.

Přímo nad RIIA stojí „Skupiny kulatého stolu", které byly Cecilem Rhodesem původně nazývány „Užšími kruhy pomocníků". Astorové od počátku pomáhali při financování tzv. „Rhodesovy nadace"! Cecil Rhodes založil toto stipendium se záměrem přitáhnout do Oxfordu přední muže různých národů, kde by byli postupně uváděni do cílů iluminátství a vyučováni v instalování „jednosvětové vlády". Dnes asi nejznámějším „Rhodesovým stipendistou" je bývalý americký prezident Clinton.

Jeho život provázejí nejen násilí, korupce a sexuální výstřednosti; pomocí svého strýce Raymonda Clintona, který měl kontakty s mafií a Ku-klux-klanem, se také dokázal vyhnout vojenské službě. Namísto služby ve Vietnamu se mu dostávalo exkluzivního vzdělání na oxfordské univerzitě (Cecil Rhodes), kde byl zasvěcen do iluminátství a jeho cílů. Bývalý pilot CIA Terry Reed létal s drogami a penězi do Arkansasu. Ve své knize „Dohoda: Clinton, Bush & CIA" odhalil podrobnosti tajného setkání Billa Clintona, Olivera Northa a Bushova asistenta u CIA. Tajnými cestami se každý týden dopravovalo do Arkansasu více než devět miliónů dolarů a tam se pak „vypraly"! Kniha ukazuje Bushe jako obchodníka s narkotiky a podrobně líčí, jak Clinton jako guvernér zneužíval státu Arkansas pro drogové kšefty CIA.

Komu nejde do hlavy, jak se muž Clintonova ražení mohl stát prezidentem puritánské Ameriky, ten by si měl uvědomit, že příčinou není jej náležité iluminátské vyškolení, ale že při výběru sehrála významnou roli také jeho „pokrevní linie".

Ilumináti povolávají i odvolávají prezidenty zcela podle své vůle. Není tomu tak pouze ve Spojených státech, nýbrž téměř ve všech zemích světa! Bez výslovného souhlasu iluminátů by se Clinton ani kdokoli jiný nikdy nemohl stát prezidentem USA.

Světový obchod s drogami je po ropě nejen druhým největším průmyslovým odvětvím světa (odhaduje se na 500 miliard ročně), nýbrž současně také iluminátům slouží k zotročování lidí a konečnému zbavení všech práv.

Jsou početné důkazy, že ilumináti dělají všechno možné, aby mladým lidem usnadnili přístup k drogám. Snaží se jich co možná nejvíce přivést do závislosti na nich a tím poplést jejich myšlení a zničit ducha.

Proto také není nijak výjimečné, když vysoká vládní místa přímo brání policii v dopadení hlavních drogových dealerů a likvidování tzv. „Crack-Houeses". To se samozřejmě děje vskrytu, aby tak drogová epidemie zůstala mimo kontrolu. Pro obyčejné policisty je frustrující, když musejí jen bezmocně přihlížet, co všechno by se dalo udělat a jak účinně by bylo možné postupovat proti drogové kriminalitě, kdyby jim jejich vlastní představení nesvázali ruce.

Od té doby, co John Jakob Astor první rozpoznal v čínském opiu nesmírně lukrativní záležitost, stojí vůdčí ilumináti za světovým obchodem s drogami. Prostřednictvím CIA a dalších iluminátských organizací jako jsou britská tajná služba a mossad kontrolují celosvětovou produkci a distribuci drog.

Lewis DuPont v televizním interview veřejnosti alespoň naznačil, kdo jsou skrytí manipulátoři světového ochodu s drogami, když za jeho pravé původce označil „mocné rodiny".

Lewis DuPont byl duchovním otcem a iniciátorem knihy „Drogy a.s." Jsou v ní odhaleni někteří z hlavních aktérů světvoého obchodu s drogami. Jako jeho součást jsou tam mj. uvedena následující jména: Astor, DuPont, Freeman, Kennedy, Rockefeller, Rothschild, Russell a čínská rodina Li. Kvůli spolupráci na knize měl Lewis DuPont velké problémy se svou rodinou, kterou rozzuřilo, že svým odhalením napomáhá nepřátelům. Informátor vlády Lewise zachránil před plánovaným únosem na jachtu jeho otce, kde měl být mučen a naprogramován. Rodina DuPontů najala k únosu několik členů CIA-Green Barets (speciální jednotky americké armády!), ale Lewis, jak už víme, se o chystané věci včas dozvěděl a podařilo se mu uprchnout. Protože rodina DuPontů patří k vůdčím iluminátům, kontrolujícím justici, nemohl Lewis rodinu zažalovat právní cestou pro spiknutí.

12) rodina Li

Rodina Li má v Číně dlouhou tradici a jsou o ní nejrůznější zprávy. Protože bylo považováno za čest nosit rodinné jméno Li, dostalo se rodině za dynastie Tang patnáct různých příjmení. Li Jüan byl zakladatelem dynastie Tang, která panovala v letech 618-906. Po něm nastoupil jeho syn Li Š’min; za jeho vlády bylo v Číně zavedeno tiskařství a papírové peníze.

Dnes je již zcela zjevné, že rudá Čína je součástí nového světového řádu a spolupracuje se systémem iluminátů. Všechny banky světových spiklenců již mnoho let poskytují rudé Číně obrovské úvěry. Velký finanční ústav Bank of East Asie (BEA) řídí Li Kwok-po a navázala partnerství s tak iluminátskými podniky jako je G. Warburg.

Rothschildové a Rockefellerové mají úzké kontakty s čínskou (komunistickou) rodinou Li. To je také důvodem, proč se miniterský předseda „Lidové republiky Číny" při návštěvě New Yorku sešel s Rockefellerem a dalšími vůdčími tzv. kapitalisty. Netvrdí snad komunisté, že kapitalsté jsou jejich největším nepřítelem?

Li Ka-š’ing je miliardář a skutečný král Hongkongu. Jeho rodina patří k nejstarším a nejvlivnějším v celé části země. Že i tato rodina spolupracuje s ilumináty, je zřejmé ze skutečnosti, že mu bylo dovoleno koupit v Kanadě ropnou společnost „Husy Oil". Nyní mu patří 86 % akcií firmy a bez souhlasu iluminátů by to prostě nebylo možné!

Pokrevní dynastie rodiny Li má také důvěrné kontakty s tajnými společnostmi a v Číně jsou jejich hlavními aktéry. Mnozí členové rodiny Li jsou přímo vůdci triád (čínských mafií), které rovněž odvádějí iluminátům velice důležitou práci. Rodina Li kontroluje Hongkong a triády ovládají město.

Byl to konkrétně Li Mi, který založil opiové plantáže v zájmu pohádkových zisků iluminátů. Při pobytu ve „zlatém trojúhelníku" je generál Li Mi zásobován vším potřebných přímo agenty CIA!

Prezident Li (ministr financí komunistické Číny v letech 1957-1975) byl drogovým králem; toto „čestné" jméno si vysloužil obrovským objemem dodávaných drog do západních zemí!

Uspořádání iluminátského systému.

Vliv iluminátského řádu ve Spojených státech je tak absolutní, že se dokonce na jednodolarové bankovce nachází pyramida jako jeden z jejich předních symbolů. Byl to prezident Roosevelt, který r. 1933 nařídil tisknout za zadní stranu bankovky tuto zednářskou pečeť.

Helmut Finkenstädt ve své knize „Generace v Satanově moci" cituje svědectví bývalého ilumináta Johna Todda: „Pečeť byla vytvořena na příkaz rodiny Rothschildů v Londýně a pyramida ukazuje strukturu iluminátů."

Římské číslice 1776 udávají rok založení iluminátského řádu Adamem Weishauptem v Bavorsku a pod zednářskou pečetí najdeme také ilumináty sledovaný cíl, „Novus Ordo Seculorum" (Nový světový řád). Pyramida na jednodolarové bankovce je rozdělena do třinácti tajných stupňů, nad nimiž bdí vševidoucí oko, což se zjevně kryje s odkazem Písma svatého na panství Antikrista ke konci času. Také ilumináti jako John Todd nás sami ujišťují: „Oko na vrcholku pyramidy je Lucifer."

Podle přiznání Ayn Randové, bývalé milenky Phillipa Rothschilda, má třináct stupňů mj. i následující význam:

 1. rada 13
 2. rada 33
 3. klub 500,
 4. B’nai B’rith
 5. Grand Orient
 6. komunismus
 7. skotský (zednářský) obřad
 8. (zednářský) obřad York
 9. rotaryáni, lioni a YMCA, (World Alliance Young Men’s Christian Associations (Y.M.C.A.) je mezinárodním a mezikonfesijním sdružením křesťanských svazů (pouze mužů). Jeho hlavním cílem je věroučná jednota (ekumenismus) Je třeba vědět, že vedle mnoha dalších je i tato organizace výkonným orgánem zednářského plánu na vytvoření jakési „supercírkve", která má neutralizovat různá náboženství a konfese (10. modré lóže)
 10. zednáři bez zástěry
 11. humanismus

„Rada 13" se skutečně skládá z třinácti osob. Fritz Springmeier uvádí, že příslušníci rodiny Rothschildů stojí v čele této skupiny. Totéž tvrdí i John Todd: „Vrcholem pyramidy, jejím úhelníkem je rodina Rothschildů."

Todd kromě toho ujišťuje něco přímo neuvěřitelné, že rodina Rothschildů má přímé kontakty s Luciferem a že s ním kdykoli může promlouvat. Byl tomu osobně přítomen v jedné z rothschildovských vil. (Helmut Finkenstädt, Generation im Banne Satans, Frankfurt 1990). Zvláštní pozornost si zaslouží řád „B’nai B’rith" (Synové úmluvy, společenství), který byl založen r. 1843 v New Yorku. Rabín Meir Kahane tvrdí, že za ním stáli Warburgové a Schiffové. Podle tří židovských autorů knihy „Drogy a.s." byl B’nai B’rith založen jako soukromá tajná organizace domu Rothschildů. Obě informace si v podstatě neprotiřečí.

V důsledku zarážející podobnosti rituálů, symbolů, vysokých stupňů, ideologie i struktury je obtížně odlišovat B’nai B’rith od zednářstva. Rovněž jeho shromažďovací místnosti se nazývají lóžemi. Podle Joaquina Bochaca v knize „Protokoly siónských mudrců 1898-1990, podvržené, autentické či prorocké?" jsou všechny lóže zednářských „Orientů" podřízeny tajnému vedení B’nai B’rith. Řád všude otevřeně zasahuje do politiky a zvláště pak ve Spojených státech. V současné době má B’nai B’rith více než dva milióny členů, z nichž však jen několik stovek lze počítat k vlastnímu vnitřnímu kruhu, a rozdělil si svět na deset distriktů. (To je velice důležitá informace, protože jedním z kroků směrem k „světové vládě" je rozdělení světa na deset kontinentálních bloků. Vzdor přísnému utajování svých shromáždění víme, jaké cíle tato tajná skupina mj. sleduje. Jsou to mezinárodní hospodářská unie, zřízení mezinárodního parlamentu, vytvoření internacionální vojenské síly (světové armády) souběžně se zrušením všech národních armád, a další postupné omezování národní svrchovanosti ve prospěch jediné světové vlády.

Skupina spiklenců se schází jednou do roka za zavřenými dveřmi. Těchto tajuplných setkání se více méně sporadicky účastní i členové panujících královských domů jako princ Claus z Holandska, princ Alex z Dánska, vévoda z Edinburghu nebo královna Beatrix z Holandska. Zve se tedy pouze takové vznešené panstvo, které již dávno prokázalo nezlomnou oddanost intrikám Rothschildů a Rockefellerů. Toto vybrané patrocinium však slouží pouze k zakrytí skutečné identity vůdců skupiny.

Jak se ostatně dá čekat, mezinárodní tisk nepíše o setkání bilderbergů ani slovo. Na setkání v Baden-Badenu roku 1991 David Rockefeller řekl: „Listům Washington Post, New Yorker Times, Time Magazine a dalším, jejichž ředitelé navštěvují naše setkání, jsme velmi vděčni za to, že vyhověli našemu přání o absolutním utajení. Bylo by opravdu nemožné vypracovávat náš plán pro svět, kdybychom po celou dobu byli předmětem veřejné pozornosti."

Pohled do současného Ruska:

Uvedeme si zde alespoň několik jmen: BORIS BEREZOVSKIJ, multimilionář židovského původu a podle oficiálních médií šedá eminence za dlouholetým ruským prezidentem BORISEM JELCINEM, a jak o něm tvrdí přinejmenším bývalý JELCINŮV osobní strážce ALEXANDR KORŠAKOV, byl jím již před lety vyzýván, aby odstranil moskevského bankéře VLADIMÍRA GUSSINSKÉHO, předsedu Ruského židovského kongresu, což však sám GUSSINSKIJ považoval za pouhou fámu. Podle jiných informací jsou oba momentálně nejzuřivější konkurenti v boji o vládu nad «ruskými» financemi, hospodářstvím a masmédii nikoli pouze milionáři, nýbrž «noví miliardáři». Jako «miliardáře» představil BEREZOVSKÉHO v březnu 2000 i list Märkische Oderzeitung a současně zdůraznil, že je «syn rabína» a že židovský původ «zformoval celý jeho život».

Vedle GUSSINSKÉHO (výhradní majitel banky Most, největšího finančního institutu v Moskvě, vlastní ještě 40 000 bytů, několik novin a spolu s plynařským koncernem Gazprom kontroluje několik soukromých televizních i rozhlasových stanic) představil Springerův bulvární Bild na podzim 1997 několik předních nových miliardářů za BORISEM JELCINEM, podle jména nepochybně také židovského původu:

MICHAIL CHODOROVSKIJ: Vlastník asi miliardy dolarů. Šéf banky Menatep, čtvrté největší v zemi. Kontroluje holding Rosprom (140 000 zaměstnanců) a dvě ropné firmy. Největší obchodník se zbraněmi v Rusku.

ALEXANDR SMOLENSKIJ: Je považován za nejmocnějšího bankéře Ruska. Šéf SBS-Agrobank, největší banky pro drobné investory, bere od rolníků až 28 procent úroků a je také velkostatkářem. Působí rovněž v televizní branži a vlastní prodej pánských časopisů.

MICHAIL FRIDMAN: Šéf banky Alfa (400 000 klientů), člen dozorčí rady v největší soukromé TV-stanici ORT. Za 1, 5 miliardy marek si koupil většinu v ropných gigantech Socanko [Čečensko] a TNK.

Podle všeho se v tomto výčtu zapomnělo na PJOTRA AVENA, který ještě v roce 1996 společně s pěti výše uvedenými novými miliardáři údajně kontroloval kolem 50 procent [ruského] hospodářství.

miliardář AbramovičDalší jméno se vynořilo roku 1999, kdy se uvádělo: Rusku dnes vládnou dva Židé; jejich jména jsou ABRAMOVIČ a BEREZOVSKIJ. . . ABRAMOVIČ má 32 roků a je ropný milionář. Ovládá asi 40 až 50 firem, z nichž největší je Sibneft. Podle jiných informací není ROMAN ABRAMOVIČ pouze milionář, nýbrž stejně jako BEREZOVSKIJ «nový miliardář. Hebrej s dokonale rusky znějícím jménem JURIJ LUŽKOV rozhodně není pouze starostou Moskvy, jak ví každý z médií, ale také – pravděpodobně nesmírně bohatý - nový finančník spíše pochybné sorty. K jeho impériu patří stovky průmyslových a obchodních podniků, stavební koncerny, banky, TV-vysílače i noviny. Od něj pochází komentář k machinacím ruských (čti: židovských) oligarchů, jimž se během několika málo let podařilo nahromadit obrovské majetky: „Nemáme co do činění s nějakými bandity, nýbrž s obdivuhodnými pány. Neolupují chodce v temných uličkách, nýbrž celou zemi za bílého dne.“ - Sám sebe by tak ovšem nikdy necharakterizoval! Zač jej ovšem považují světově uznávaní experti na mafie, jakým je třeba starosta Palerma LEOLUCA ORLANDO dobře ukazuje jedna událost v Moskvě. Na jaře 1999 navštívil ORLANDO ruské hlavní město. LUŽKOV jej několikrát pozval k rozhovoru, ale Ital s díky odmítl: „Nechci se s Vámi objevit na jedné fotografii.“

V dobrých rukách se ostatně nachází také ruský finanční institut Rossijskij Kredit. Dva vedoucí této banky (LEV LEVAJEV zvaný „diamantový talent“ a prezidentův poradce LEAXNADR LIFŠIC) jsou v ruském tisku pravidelně zmiňováni v souvislosti se zapletením do pochybných obchodů, jmenovitě v rámci šmeliny s angolskými diamanty.

Jako šéf ruského energetického monopolu UES úřaduje izraelita ANATOLIJ ČUBAJS, který se 1998 vychloubal tím, že „vylákal ze zahraničí miliony dolarů“; zda je strčil do vlastní kapsy nebo investoval do jím vedeného podniku, o tom náš pramen mlčí. . . Všestranný talent ČUBAJS je také – jak také jinak - «předsedou největšího plynařského koncernu Gazprom!

magnát BerezovskijOkolnost, že BEREZOVSKIJ nakonec v únoru 2001 uprchl do New Yorku před PUTINOVÝMI právníky, zatímco GUSSINSKIJ byl pro nesplacení úvěru 262 milionu dolarů Gazpromu držen v domácím vězení ve španělské Sotogrande, kam svého času rovněž uprchl, ukazuje na to, že oba byli staženi z přední scény jako všeobecně nenáviděné figury ve prospěch týmu svých mnohem diskrétnějších kolegů ABARAMOVIČE, AVENA, ČUBAJSE, LUŽKOVA a Co. Jak málo vážně byl jejich dramatický útěk brán, je zřejmé i z toho, jak rychle se někdejší nepřátelé a konkurenti zase dali dohromady: BEREZOVSKIJ z New Yorku nabídl telefonicky GUSSINSKÉMU v Sotogrande, že pomůže vyrovnat jeho dluh a poskytne mu potřebný úvěr. Nakonec se to ukázalo být zbytečné, když španělský nejvyšší soud GUSINNSKÉHO propustil z vazby a mezinárodním zatykačem hledaný rychle zmizel do zaslíbené země, kde je mj. podílníkem jeruzalémských novin Maariv. Naproti tomu v Rusku mu údajně nepatří už nic. . .

E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.